Etusivu » Jäsenelle » Säännöt

Biopsi Ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Biopsi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja virallinen kieli on suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan opiskelijoiden etu- ja yhteistyöjärjestönä sekä ylläpitää jäsenilleen virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys antaa opintoneuvontaa, järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä ekskursioita, luo yhteyksiä elinkeinoelämän ja yliopiston välillä sekä harjoittaa yhteistyötä eri opiskelijajärjestöjen kanssa. Lisäksi yhdistys harjoittaa alaansa liittyvää tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää virkistys- ja muuta vastaavaa toimintaa.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen yliopistossa opiskeleva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hallitus voi hyväksyä jäseneksi myös muita sopivaksi katsomiaan henkilöitä. Yhdistyksen kunniajäseneksi hallitus voi kutsua ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi toimineita henkilöitä. Jäsenrekisterin ylläpidosta vastaa yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen jäsen voi opiskelunsa lopetettuaan jatkaa yhdistyksen jäsenenä, mutta häntä ei voida valita hallitukseen.

4§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen joko määräajaksi tai kokonaan, jos hän toiminnallaan on yhdistykselle vahingoksi tai jättää erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.

5§ Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaiselta jäseneltä perittävän jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen kevätkokous. Jäsenmaksu on lukuvuosikohtainen. Lukuvuosi alkaa syyskuun ensimmäinen ja päättyy elokuun viimeinen päivä. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolmesta seitsemään (3-7) muuta varsinaista jäsentä ja nollasta kahteen (0-2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä tarvittaessa toimintavastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen varajäsen ei voi toimia sihteerinä eikä rahastonhoitajana. Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai, hänen olleessaan estynyt, varapuheenjohtaja. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään vuorokautta (1) aikaisemmin yhdistyksen ilmoitustaululla ja hallituksen jäsenille sähköpostin välityksellä lähetetyillä kutsuilla. Kokous on päätösvaltainen, mikäli paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenten määrästä.

Hallituksen varajäsenillä on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Äänioikeus varajäsenellä on vain, mikäli varsinainen jäsen on estynyt. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Yhdistyksen hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

7§ Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden hallituksen jäsenelle yksin.

8§ Projektiryhmät

Hallitus voi nimetä projektiryhmiä toimimaan alaisuudessaan. Tällöin hallituksen on nimettävä ryhmälle vastuullinen vetäjä sekä määritettävä ryhmän ja sen vetäjän toimivalta ja toimiaika.

9§ Luottamustoimesta vapauttaminen

Perustellusta syystä voi yhdistyksen kokous vapauttaa luottamushenkilön kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta.
Vapautetun tai vapautettujen tilalle tulee valita samassa yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen tai uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat syyskokous, kevätkokous ja ylimääräiset kokoukset.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse niille, jotka ovat antaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa ja yhdistyksen ilmoitustaululla.

Asiat yhdistyksen kokouksessa päätetään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa. Sen tehtävänä on:

  • Käsitellä yhdistyksen hallituksen laatima toimintakertomus ja päättää sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä.
  • Vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle
  • Vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio meneillään olevalle tili- ja toimintakaudelle.
  • Päättää seuraavan lukuvuoden jäsenmaksun suuruudesta Lisäksi päätetään niistä asioista, jotka ovat kokouskutsussa.

Yhdistyksen syyskokous pidetään syys-joulukuussa. Sen tehtävänä on:

  • Valita yhdistykselle hallitus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
  • Valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet seuraavaksi tilikaudeksi.
  • Lisäksi syyskokouksessa päätetään niistä asioista, jotka ovat kokouskutsussa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kuukauden kuluessa siitä, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsentä tiettyä ilmoitettua asiaa varten hallitukselta sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Hallitus tai yhdistyksen kokous päättää etäosallistumisalustasta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni.

Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

11§ Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien lausunnon on oltava valmiina vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.