Etusivu » Jäsenelle » Säännöt ja vaalijärjestys

Biopsi Ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Biopsi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja virallinen kieli on suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan opiskelijoiden etu- ja yhteistyöjärjestönä sekä ylläpitää jäsenilleen virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys antaa opintoneuvontaa, järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä ekskursioita, luo yhteyksiä elinkeinoelämän ja yliopiston välillä sekä harjoittaa yhteistyötä eri opiskelijajärjestöjen kanssa. Lisäksi yhdistys harjoittaa alaansa liittyvää tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää virkistys- ja muuta vastaavaa toimintaa.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen yliopistossa tutkinto-, vaihto-, tai jatko-opintoja suorittava henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Alumnijäseneksi voidaan valita opiskelunsa lopettanut yksityinen henkilö, joka on opiskeluaikanaan ollut ykdistyksen varsinainen jäsen. Varsinaiset jäsenet, kannattavat jäsenet ja alumnijäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hallitus voi hyväksyä jäseneksi myös muita sopivaksi katsomiaan henkilöitä. Yhdistyksen kunniajäseneksi hallitus voi kutsua ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi toimineita henkilöitä. Jäsenrekisterin ylläpidosta vastaa yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi opiskelunsa lopetettuaan hakea yhdistyksen alumnijäseneksi tai kannattavaksi jäseneksi, mutta häntä ei voida valita hallitukseen.

4§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

5§ Kurinpitotoimet ja yhdistyksestä erottaminen

Yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus voi kohdistaa yhdistyksen jäseneen kurinpitotoimia, jos hän toiminnallaan on yhdistyksessä tai sen ulkopuolella yhdistykselle huomattavasti vahingoksi, tai jättää erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Kurinpitotoimina voidaan käyttää alla mainittuja menetelmiä alla esitetyssä järjestyksessä:

 1. Suullinen varoitus käytöksestä tai toiminnasta.
 2. Kirjallinen varoitus käytöksen tai toiminnan toistuessa suullisen varoituksen jälkeen.
 3. Vähintään yhden ja enintään kuuden (16) kuukauden määräaikainen porttikielto yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin, sekä muiden jäsenyyttä vaativien palveluiden määräaikainen epääminen.
 4. Jäsenen erottaminen.

Kurinpitotoimien kohteena olevaa jäsentä on aina kuultava kurinpitotoimien kohdistajan puolesta ennen toimien varsinaista kohdistamista. Kurinpitotoimien tarpeellisuus arvioidaan aina
tapauskohtaisesti sen hallituksen tai yhdistyksen kokouksen toimesta, joka kurinpitotoimia on kohdistamassa.

Mikäli hallitus päättää jäsenen erottamisesta, voi erotettu saattaa päätöksen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi sille osoitetulla valituskirjelmällä, joka on jätettävä hallitukselle kolmenkymmenen
(30) päivän kuluessa hallituksen päätöksen tiedoksi saattamisesta. Yhdistyksen kokouksen päätös on lopullinen
.

6§ Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen kevätkokous erikseen varsinaisille jäsenille ja kannattaville jäsenille. Jäsenmaksu on lukuvuosikohtainen. Lukuvuosi alkaa syyskuun ensimmäinen ja päättyy elokuun viimeinen päivä. Kunniajäsenet eivätkä alumnijäsenet maksa jäsenmaksuja.

7§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja, sekä kahdesta kuuteen (2-6) muuta varsinaista jäsentä ja nollasta kahteen (0-2) varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin sekä tarvittaessa toimintavastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen varajäsen ei voi toimia sihteerinä. Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai, hänen olleessaan estynyt, varapuheenjohtaja. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään vuorokautta (1) aikaisemmin yhdistyksen ilmoitustaululla ja hallituksen jäsenille sähköpostin välityksellä lähetetyillä kutsuilla. Kokous on päätösvaltainen, mikäli paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenten määrästä.

Hallituksen varajäsenillä on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Äänioikeus varajäsenellä on vain, mikäli varsinainen jäsen on estynyt. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, kannattajajäsenillä, alumnijäsenillä ja kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Yhdistyksen hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

8§ Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden hallituksen jäsenelle yksin.

9§ Projektiryhmät

Hallitus voi nimetä projektiryhmiä toimimaan alaisuudessaan. Tällöin hallituksen on nimettävä ryhmälle vastuullinen vetäjä sekä määritettävä ryhmän ja sen vetäjän toimivalta ja toimiaika.

10§ Luottamustoimesta vapauttaminen

Perustellusta syystä voi yhdistyksen kokous vapauttaa luottamushenkilön kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta.
Vapautetun tai vapautettujen tilalle voidaan valita samassa yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen tai uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

11§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat syyskokous, kevätkokous ja ylimääräiset kokoukset.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla sekä sähköpostitse niille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.

Asiat yhdistyksen kokouksessa päätetään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa. Sen tehtävänä on:

 • Käsitellä yhdistyksen hallituksen laatima toimintakertomus ja päättää sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä.
 • Vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle
 • Vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio meneillään olevalle tili- ja toimintakaudelle.
 • Päättää seuraavan lukuvuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta.
 • Lisäksi kevätkokouksessa päätetään niistä asioista, jotka ovat kokouskutsussa.

Yhdistyksen syyskokous pidetään syys-joulukuussa. Sen tehtävänä on:

 • Valita yhdistykselle hallitus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 • Valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet seuraavaksi tilikaudeksi.
 • Lisäksi syyskokouksessa päätetään niistä asioista, jotka ovat kokouskutsussa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kuukauden kuluessa siitä, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsentä tiettyä ilmoitettua asiaa varten hallitukselta sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Hallitus tai yhdistyksen kokous päättää etäosallistumisalustasta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni.

Kunniajäsenellä, kannattavilla jäsenillä ja alumnijäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

12§ Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien lausunnon on oltava valmiina vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta.

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Biopsi ry:n äänestys ja vaalijärjestys

(Hyväksytty syyskokouksessa 9.12.2021)

 1. Tätä äänestys ja vaalijärjestystä sovelletaan yhdistyslain 30 §:n mukaisesti niissä Tampereen yliopiston bioteknologian opiskelijoiden ainejärjestö Biopsi ry:n yhdistyksen kokouksissa, joihin on hallituksen tai yhdistyksen kokouksen päätöksellä mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
 2. Kokouksen aikana on mahdollista tehdä ehdotuksia äänestystä varten pitämällä puheenvuoro yhdistyksen kokouksessa.
 3. Ehdokkaaksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaaliin on mahdollista asettua pitämällä puheenvuoro yhdistyksen kokouksessa.
 4. Yhdistyksen hallituksen jäsenten vaalissa valitaan 02 varajäsentä. Varajäseniksi valitaan hallituksen jäsenten vaaliin osallistuvat, ensimmäiset valitsematta jääneet ehdokkaat. Tämän jälkeen, mikäli varajäsenten paikkoja jää vapaaksi, voidaan varajäseneksi haluavat valita omalla vaalillaan.
 5. Avoimet äänestykset, sekä suljetut lippuäänestykset ja vaalit toteutetaan
  kokouksen järjestäjän viimeistään 7 päivää enne kokousta ilmoittamalla tavalla.
 6. En äänestä / tyhjä vaihtoehto esitetään järjestäjän ennalta ilmoitetussa formaatissa (sähköinen lomake / sovellus / muu) kuten muutkin vaihtoehdot. Kaikkien jäsenten tulee äänestää vähintään en äänestä / tyhjä vaihtoehtoa, jotta äänestäjien lukumäärä voidaan varmistaa täsmäävän osallistujiin. Äänestyslinkkiä ei saa jakaa jäsenistön ulkopuolelle eikä kokoukseen osallistumattomille henkilöille. Rikkomuksista voidaan rankaista Biopsi ry:n kurinpitotoimien mukaisesti.
 7. Äänestysliput hylätään, mikäli niissä on mitään muita merkintöjä kuin pyydetty asia, esimerkiksi “jaa” sijaan “jaa joo kyllä” tai vaalinumeron “3” sijaan “kolmonen on kyl hyvä”. Lisäksi äänestyslippu / liput hylätään, mikäli on äänestetty äänioikeuden puuttumisesta huolimatta. Mikäli äänestyslippuja havaitaan paikalla olevan jäsenistön määrään täsmäämätön määrä, äänestys hylätään, ja suoritetaan uudestaan.
 8. Kokouksessa käytetään hallituksen tai yhdistyksen kokouksen ennalta määräämää videopuhelupalvelua. Liittymislinkki kokouksessa käytettävään puheluun toimitetaan yhdistyksen jäsenille viimeistään 24 tuntia ennen kokousta sähköpostitse.
 9. Videopuhelussa yhdistyksen jäseniltä edellytetään, että yhdistyksen jäsenet nimeävät käyttäjänsä samoin kuin heidän nimensä on yhdistyksen jäsenrekisteriin merkattu. Näin yhdistyksen jäsenet ja heidän äänioikeutensa tunnistetaan.
 10. Kokouksen puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa puheenvuorojen kestoa teknisen apuvälineen avulla.
 11. Mikäli kokouksen puheenjohtajan tai sihteerin tietoliikenneyhteys katkeaa kokouksen aikana, kokousta ei jatketa ennen kuin tämän yhteys on saatu palautettua. Mikäli yksittäisen osallistujan tietoliikenneyhteys katkeaa, kokousta jatketaan tästä huolimatta. Mikäli tietoliikenneyhteys katkeaa useammalta kuin 5 osallistujalta, kokous asetetaan tauolle, kunnes osallistujien yhteys on saatu palautettua. Yksittäisten kokousosallistujien tulee tietoliikenneyhteyden katketessa olla viipymättä yhteydessä kokouksen järjestäjän ennalta nimeämään edustajaan kokouskutsussa ennalta määrätyllä tavalla.